از دیگر پیشرفت های شگرف نانودارورسانی

در طول دهه ها محققان بدنبال راهی برای سرعت بخشیدن به بهبود بیماری ها و به حداقل رساندن عوارض جانبی داروها بوده اند. از مقوله‌هاي بسيار مهم در صنعت داروسازي، بحث دارورساني كنترل شده به بدن است. با روش‌هاي معمول مصرف دارو نظير مصرف خوراكي و تزريقي، دارو در سراسر بدن توزيع خواهد شد و تمام بدن تحت اثرات آن قرار خواهد گرفت و عوارض جانبي دارو بروز خواهد کرد. از مباحث عمده مجامع علمي امروز که نويد پيشرفت هاي سريع در تمام ‏زمينه هاي علمي و صنعتي را مي دهد، دارورسانی با استفاده از فناوری نانو می باشد. با فناوري نانو مي توان به دارورساني هدفمند دست يافت و زمان، ‏مکان و سرعت آزادسازي دارو را کنترل نمود.


از دیگر پیشرفت های شگرف نانودارورسانی

سیستم های دارورسانی جدید عوارض جانبی کمتر، کارایی بیش تر و رضایت و راحتی بیمار را به دنبال خواهند داشت. حامل های مختلف بعنوان ناقل های دارو در دارورسانی تاثیرگذار هستند. در این راستا، دانشمندان بمنظور درمان بافت های سرطانی یا آسیب دیده قسمت های مختلف بدن با pHهای مختلف،موفق به تولید نانوحامل شامل ترکیب نوعی پروتئین با نانوکپسول ها شده اند که نسبت به تغییرات pH حساس هستند.این نانوحامل های کروی کوچک می توانند تا رسیدن به شرایط بافت هدف، از محتویات خود محافظت کنند و تغییرات ساختار زیادی از خود نشان ندهند. از دیگر ویژگی های بارز این نانوحامل های زیست سازگار، امکان بارگیری همزمان چند دارو در ساختار آن هاست و می توانند در کاهش اثرات جانبی روند درمان و حمل دارو به بافت هدف نقش بسزایی داشته باشند بطوری که دارو در محیط طبیعی بدن قادر به رهایی دارو نیست.
ساختار غشاء این نانوداروها بگونه ای طراحی شده است که باید تحت شرایط خاصی نفوذ پذیر باشد و بدین صورت که آنزیم درون نانوکپسول تحت شرایط ویژه که مورد هدف می باشد، فعال می شود.

در pH خنثی این غشاء نفوذناپذیر است اما هنگامی که در pH اسیدی قرار می گیرد محتویات خود را آزاد می کند.

تور ترکیه
  • سم گستر افق