استخدام داروساز 17 مهر 95

محدوده تهرانپارس نیازمندیم
محدوده تهرانپارس نیازمندیم , مسئول فنی
77327546 77324467

(مسئول فنی) جهت شرکت
(مسئول فنی) جهت شرکت
(مسئول فنی) جهت شرکت , به یک دکتر داروساز , واردات دارو نیازمندیم
(تماس16 الي22) 22777430

داروساز جهت موسس
داروساز جهت موسس
داروساز جهت موسس , و مسئول فنی نیازمندیم
09019855606 66389673

@Estekhdamdarou1395
@Estekhdamdarou1395
@Estekhdamdarou1395 , انگلیسی جهت شرکت دارویی , یکنفرداروسازمسلط به زبان
gmail.com

با امتیاز بالا جهت تاسیس
با امتیاز بالا جهت تاسیس
با امتیاز بالا جهت تاسیس , به یک دکتر داروساز , داروخانه درشهر پاکدشت نیازمندیم
09123468332 و09121115663
  • سم گستر افق