استخدام پرستار 25 مهر 95

بعنوان کمک پرستار پس ازکارورزی
بعنوان کمک پرستار پس ازکارورزی
بعنوان کمک پرستار پس ازکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد , علاقمندا ن کاردرمراکزدرمانی
66490136 ـ 44293872

با پایان طرح و حقوق مکفی
با پایان طرح و حقوق مکفی
با پایان طرح و حقوق مکفی , خانم کارشناس پرستاری , دعوت به همکاری می گردد
5 - 44288804

کارشناس پرستاری یا مامایی
کارشناس پرستاری یا مامایی
کارشناس پرستاری یا مامایی , جهت تصدی مسئول شیفت , در مرکز سالمندان دروس
26650772 و 26650798
  • سم گستر افق